Achtergrondinformatie

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model kwaliteitsstatuut GGZ ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van partijen per 1 januari 2020 een update van het Model Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in het Kwaliteitsregister. De belangrijkste wijzigingen in deze herziene versie 2.0 van het Model kwaliteitsstatuut ggz betreffen:

  • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat behandelaren die voldoen aan de gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, het recht hebben om daartoe te worden ingezet.
  • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat de medebehandelaar (in instellingen én in de vrijgevestigde praktijk) kan worden ingezet en in afstemming met de regiebehandelaar een deel van het zorgtraject kan uitvoeren.
  • Verduidelijking dat de cliënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt, maar dat in praktijk op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de cliënt kan zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en cliënt nadere afspraken.
  • Opname in sectie III dat minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het eigen kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaats vindt.
  • Verwijdering van een aantal passages over de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG.
Daarnaast zijn de invulformats aangepast zodat ze meer bruikbare informatie voor patiënten opleveren.

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Alle relevante informatie over het model en de toelichting vindt u op de Transparantiekalender.


De betrokken organisaties zijn: